Chybová správa

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls v _menu_load_objects() (riadok 569 z /home/protel/domains/protel.sk/public_html/web/includes/menu.inc).

Elektromobil The Youxia X

Vy­sní­va­né auto sa sta­lo reali­tou. Di­zaj­nér skvos­tu Huang Xiuyua mal vi­di­nu o nez­vy­čaj­nom auto­mo­bi­le už v ro­ku 2014. Vďa­ka 50 in­ži­nie­rom z čín­skej star­tu­po­vej spo­loč­nos­ti Youxia Mo­tors sa mu po­da­ri­lo pri­viesť na svet elek­tro­mo­bil, kto­rý po­me­no­val The Youxia X.

Youxia-X.jpg

Elek­tric­ký auto­mo­bil The Youxia X pri­po­mí­na Mo­del S od Tes­ly skrí­že­ný so su­pe­rau­tom KITT zo se­riá­lu Knight Ri­der. Vo­zid­lo to­tiž dis­po­nu­je špe­ciál­nou LCD mas­kou chla­di­ča, kto­rá do­ká­že pre­mie­tať lo­go fir­my, prí­pad­ne iné vi­zuál­ne efek­ty po­dob­ne, ako to ve­del KITT. Do­kon­ca aj ope­rač­ný sys­tém dos­tal me­no po tej­to le­gen­de - KITT OS. Ten vo­di­čo­vi umož­ňu­je zvo­liť si zvuk mo­to­ra. The Youxia X na­ko­niec mô­že znieť ako Ferra­ri 488 GTB, Ferra­ri Sergio či Ja­guar F-Ty­pe... Sta­čí si vy­brať.

Youxia-X-2.jpg

Čín­sky The Youxia X je po­há­ňa­ný 348-ko­ňo­vým elek­tro­mo­to­rom s to­či­vým mo­men­tom 440 Nm. Z nu­ly na 100 km/h to vy­tiah­ne za 5,6 se­kun­dy. Na vý­ber je 40 kWh ba­té­ria, s kto­rou má vo­zid­lo do­jazd 220 km, so 60 kWh ba­té­riou je to 330 km a s naj­väč­šou 85 kWh ba­té­riou až 460 km. Jej iba pol­ho­di­no­vé do­bí­ja­nie na­bí­jač­kou Su­per­char­gers umož­ní autu prejsť ďal­ších 270 km.

Youxia-X-3.png

To, ako bu­de pres­ne vy­ze­rať inter­iér vo­zid­la, za­tiaľ zná­me nie je, no oča­ká­va sa, že po­dob­ne ako zvy­šok au­ta aj ten bu­de na vy­so­kej tech­no­lo­gic­kej úrov­ni. Pr­vé­ho reál­ne­ho ku­sa The Youxia X by sme sa ma­li doč­kať už kon­com toh­to ro­ka a pre­dá­vať by sa mal od za­čiat­ku ro­ka 2017. Su­ma sa po­hy­bu­je v roz­me­dzí od 29- do 44-ti­síc eur.

Zdroj: mashable.com, itnews.sk