Chybová správa

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls v _menu_load_objects() (riadok 569 z /home/protel/domains/protel.sk/public_html/web/includes/menu.inc).

Problém G-komponentu

Berie Vaše peniaze

NRSROd 1. 1. 2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prostredníctvom svojej vyhlášky [1] zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej a prenosovej sústavy, tzv. G-komponent. Podľa aktuálnych cenových rozhodnutí distribučných spoločností sa táto nová platbav prípade zariadenia na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom       1 MW pohybuje od 17 000 € do 21 000 € ročne [2].

Zavedenie G-komponentu už niekoľko mesiacov vyvoláva živú diskusiu a značný odpor zo strany výrobcov elektriny a priemyselných asociácii. Okrem množstva článkov, tlačových konferencií, rozličných podaní a žalôb bol na Ústavný súd podanýnávrh skupiny 45 poslancov na začatie konania o nesúlade vyhlášky s Ústavou a so zákonom [3] a do Národnej rady SR bol predložený poslanecký návrh novely zákona o energetike[4], ktorý obmedzuje maximálnu výšku G-komponentu na sumu 0,50 €/MWh.

Znižuje zákonom garantovanú podporu

Výrobcovia elektriny majú podľa Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie [5] garantovanú podporu vo forme doplatku na obdobie 15 rokov; zákon zároveň určuje, že cena elektriny pre účely stanovenia doplatku bude počas celého uvedeného obdobia rovnaká.

Na základe Zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie vznikol výrobcom elektriny nárok na podporu vo forme doplatku v presne stanovenej výške [6] na 15 rokov. Zavedením G-komponentu však dochádza k reálnemu zníženiu tejto zákonom garantovanej podpory. K zníženiu zákonom garantovanej podpory dochádza prostredníctvom podzákonnej normy (vyhlášky) bez priameho zákonného splnomocnenia na tento účel. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie podľa nášho názoru takéto obmedzenie neumožňuje.

Zasahuje do vlastníckeho práva

Nárok výrobcov elektriny na poskytnutie podpory vo forme doplatku v presne stanovenej výške po dobu 15 rokov je potrebné z právneho hľadiska považovať za vlastníctvo (majetok) chránené Ústavou a Európskym dohovorom, ktoré každému zaručujú ochranu a nedotknuteľnosť vlastníctva. Podľa ustálenej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva a Ústavného súdu vlastníctvo okrem iného zahŕňa aj iné majetkové hodnoty, vrátane pohľadávok, resp. iných peňažných nárokov, v prípade ktorých existuje legitímna nádej, že budú zhmotnené, resp.  konkretizované.

Podotýkame, že v súlade s Ústavou je akékoľvek nútené obmedzenie vlastníckeho práva možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme a to na základe zákona a za primeranú náhradu.

Zníženie zákonom garantovanej ceny elektriny a teda aj podpory vo forme doplatku, prostredníctvom zavedenia dodatočnej platby za prístup do distribučnej sústavy, je z tohto hľadiska potrebné považovať za neoprávnený zásah do vlastníckeho práva výrobcov elektriny.

Porušuje princíp právnej istoty

Ústavný princíp právnej istoty, ako imanentný znak demokratického a právneho štátu, chráni každého pred svojvoľným a bezdôvodným zásahom štátnej moci, ktorým dochádza k zrušeniu, prípadne zhoršeniu nadobudnutých práv alebo právneho postavenia.

Svojvoľné a neopodstatnené zníženie podpory vo forme doplatku, ktorá je výrobcom elektriny garantovaná zákonom na 15 rokov, výrazným spôsobom zhoršuje právne postavenie výrobcov elektriny, vnáša neistotu do právnych vzťahov a podnikateľského prostredia a z tohto pohľadu porušuje ústavný princíp právnej istoty.

Prekračuje medze dané zákonom

Pri vydávaní vyhlášky je Úrad viazaný rámcom cenovej regulácie stanoveným v Zákone o regulácii v sieťových odvetviach [7]; rovnako je viazaný ostatnými zákonmi a Ústavou.

V súlade so Zákonom o regulácii v sieťových odvetviach môžu byť predmetom cenovej regulácie len ceny za tovary a služby v sieťových odvetviach. G-komponent však nie je možné považovať za cenu(svojou podstatou má oveľa bližšie k poplatku), nakoľko nespĺňa základné pojmové znaky ceny ako odplaty za dodaný tovar alebo poskytnutú službu.

Cenovej regulácii môže podliehať výlučne prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny, ktoré sa uskutočňujú na zmluvnom základe. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach predpokladá poskytovanie služby prístupu a distribúcie elektriny iba v prípadoch, keď má výrobca elektriny uzavretú zmluvu o prístupe a distribúcii elektriny. Iba na základe takejto zmluvy môže výrobca elektriny využívať distribučnú sústavu na účely distribúcie elektriny za cenu, ktorá podlieha cenovej regulácii. G-komponent sa však vzťahuje aj na výrobcov elektriny, ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu o prístupe a distribúcii elektriny a služby prístupu a distribúcie vôbec nevyužívajú.

Navyše, podľa Ústavy je možné zaviesť nový poplatok podzákonnou normou iba v prípade, ak zákon zavedenie takéhoto poplatku výslovne umožňuje. Podotýkame, že Zákon o regulácii v sieťových odvetviach neumožňuje zavádzanie nových poplatkov.

Bol prijatý v skrátenom pripomienkovom konaní

Vyhláška bola prijatá v skrátenom pripomienkovom konaní a to aj napriek tomu, že na skrátenie lehoty na podanie pripomienok, neboli podľa nášho názoru splnené požadované podmienky[8].

Pri prijímaní všeobecne záväzných právnych noriem je potrebné plne rešpektovať ústavné princípy vzťahujúce sa na normotvorný proces, ktoré občanom, ako adresátom právnych noriem, zaručujú jednak právo byť informovaní o priebehu normotvorného procesu, ako aj právo vyjadrovať sa k predkladaným návrhom právnych predpisov.

Svojvoľné skrátenie pripomienkového konania podstatným spôsobom obmedzuje právo verejnosti participovať na normotvornom procese a z tohto hľadiska je v rozpore so základnými ústavnými princípmi.

Diskriminuje medzi výrobcami elektriny

Ústavný princíp rovnosti zakazuje, aby sa so subjektmi v rovnakej alebo porovnateľnej situácii zaobchádzalo rozdielne bez toho, aby existovali objektívne a rozumné dôvody na uplatnenie rozdielneho prístupu.

Vyhláška spôsobuje diskrimináciu medzi výrobcami elektriny pripojenými do distribučnej sústavy a výrobcami elektriny pripojenými do prenosovej sústavy. V prípade výrobcov elektriny pripojených do distribučnej sústavy je totiž výška platby až 40 násobne vyššia [9].

Vyhláška spôsobuje diskrimináciu aj medzi výrobcami elektriny pripojenými do distribučnej sústavy; výška platby je totiž rozdielna v závislosti od použitého zdroja energie. V prípade zariadení na výrobu elektriny z vodnej energie sa G-komponent dokonca vôbec neaplikuje.

Z uvedeného pohľadu vyhláška porušuje princíp rovnosti a zákazu diskriminácie, nakoľko bez relevantného dôvodu zvýhodňuje určitú skupinu výrobcov elektriny pred inými skupinami výrobcov elektriny.

Zavedenie G-komponentu spochybňuje princípy, na ktorých stoja základy moderného demokratického a právneho štátu. Rešpektovanie týchto princípov je nevyhnutné pre zachovanie vlády práva a ochranu základných práv a slobôd. Bude preto veľmi zaujímavé sledovať, ako sa s problémom G-komponentu popasujú naše súdy a zákonodarcovia.

 

Zdroj: Energiaweb