Solárne a veterné elektrárne už budú môcť ukladať energiu do hliníkových batérií

Obnoviteľné zdroje energie môžu mať čoskoro k dispozícii úložiská, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Vedci zo švédskej Chalmers University vyvinuli novú formu hliníkovej batérie s dvojnásobnou energetickou hustotou v porovnaní s predchádzajúcim dizajnom. Táto technológia je praktickejšia pre veľké projekty, ako sú solárne a veterné elektrárne.

Elektromobil The Youxia X

Vy­sní­va­né auto sa sta­lo reali­tou. Di­zaj­nér skvos­tu Huang Xiuyua mal vi­di­nu o nez­vy­čaj­nom auto­mo­bi­le už v ro­ku 2014. Vďa­ka 50 in­ži­nie­rom z čín­skej star­tu­po­vej spo­loč­nos­ti Youxia Mo­tors sa mu po­da­ri­lo pri­viesť na svet elek­tro­mo­bil, kto­rý po­me­no­val The Youxia X.

Youxia-X.jpg

Elek­tric­ký auto­mo­bil The Youxia X pri­po­mí­na Mo­del S od Tes­ly skrí­že­ný so su­pe­rau­tom KITT zo se­riá­lu Knight Ri­der. Vo­zid­lo to­tiž dis­po­nu­je špe­ciál­nou LCD mas­kou chla­di­ča, kto­rá do­ká­že pre­mie­tať lo­go fir­my, prí­pad­ne iné vi­zuál­ne efek­ty po­dob­ne, ako to ve­del KITT. Do­kon­ca aj ope­rač­ný sys­tém dos­tal me­no po tej­to le­gen­de - KITT OS. Ten vo­di­čo­vi umož­ňu­je zvo­liť si zvuk mo­to­ra. The Youxia X na­ko­niec mô­že znieť ako Ferra­ri 488 GTB, Ferra­ri Sergio či Ja­guar F-Ty­pe... Sta­čí si vy­brať.

Európa vsádza na OZE, Slovensko ide v protismere

Rast kapacít obnoviteľných zdrojov energie zráža ceny elektriny!​ Solárne panelyKým vo vyspelých krajinách EU rastie podpora Obnoviteľných zdrojov energie (OZE), na Slovensku k nim narastá odpor. Oprávneným dôvodom výhrad bolo zneužitie informácií o pripravovanom poklese výkupných cien elektriny, ktoré sa odrazilo v niekoľkých podvodoch vybraných podnikateľov pri spúšťaní fotovoltických elektrární. Dôsledkom negatívnej kampane však utrpela povesť OZE všeobecne. Pritom systematická podpora OZE už prináša ovocie v poklese cien elektrickej energie na európskych energetických burzách a očakávaný vývoj je naďalej optimistický a ceny by v najbližších rokoch rásť nemali. Informoval o tom Milan Novák, riaditeľ najväčšieho domáceho výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom. Zvýšenie ceny elektriny v dôsledku OZE v SR sa vyčísľuje na 16 €/MWh. „Avšak za dva roky klesla cena silovej elektriny na energetických burzách (Pražskej i Lipskej) o cca 20 €/MWh. Vplyv na tento pokles majú predovšetkým OZE (vietor a fotovoltické elektrárne), pretože odhliadnuc od investičných nákladov vyrábajú v reálnom čase elektrinu s minimálnymi nákladmi a tak neumožňujú na liberalizovanom trhu drahším výrobcom ponúkať energie za vyššie ceny.

Nová batéria TESLA

Tesla battery

Ba­té­rie spo­loč­nos­ti Tes­la zme­ni­li spô­sob uva­žo­va­nia o elek­tric­kých vo­zid­lách. A te­raz tie­to ba­té­rie pri­chá­dza­jú aj do do­mác­nos­tí.

Tes­la Ener­gy, no­vá di­ví­zia spo­loč­nos­ti zná­mej vý­ro­bou špor­to­vých a luxus­ných elek­tro­mo­bi­lov, pred­sta­vi­la svoj pr­vý pro­dukt. Tes­la Powerwall Ho­me Bat­te­ry je ľah­ko in­šta­lo­va­teľ­ný a jed­no­du­cho pou­ži­teľ­ný lí­tio­vo-ióno­vý ba­té­rio­vý sys­tém pos­ky­tu­jú­ci ener­giu v eko­lo­gic­kých do­moch.

 

Problém G-komponentu

Berie Vaše peniaze

NRSROd 1. 1. 2014 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví prostredníctvom svojej vyhlášky [1] zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej a prenosovej sústavy, tzv. G-komponent. Podľa aktuálnych cenových rozhodnutí distribučných spoločností sa táto nová platbav prípade zariadenia na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom       1 MW pohybuje od 17 000 € do 21 000 € ročne [2].

Možnosti pripojenia OZE u nás

Od januára 2014 sú dve možnosti ako inštalovať fotovoltické zdroje: klasický zdroj, alebo malý zdroj podľa §4a.

Klasický zdroj s výkonom od 0 do 30 kWp, ktorý musí byť na streche alebo fasáde domu (domácnosť alebo akýkoľvek iný) je podnikanie podľa energetického zákona (č. 251/2012 Z.z.). z čoho plynú aj povinnosti vrátane fakturácie doplatku a energie na mesačnej báze a odovzdávanie výkazov.

Malý zdroj je maximálne 10 kWp, s max. 16 A na jednu fázu. Musí sa vzdať doplatku a nie je podnikanie v elektroenergetike. Môže byť inštalovaný iba na domácnosti s odberným miestom.

Stránky